Todo list [6.3 – 31.3]

Hoàn thành xong giai đoạn nghiên cứu sơ lược về Ontology Protege, cách xây dựng một ontology và cách lấy dữ liệu.

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào phân tích câu hỏi, domain lần này là về Tín chỉ và môn học của khoa SE trường ĐH FPT. Sau đây là danh sách các công việc và deadline:

–       Làm ontology về chủ đề tín chỉ và môn học (6/3)

–       Làm một tập mẫu các câu hỏi về chủ đề này (7/3)

–       Dùng JvnTextPro + GATE: làm sao xác định đc term1, term2, relation. Kiểu câu hỏi chưa cần. Cứ làm cứng trong 1 kiểu pattern này đã (Dạng liệt kê, dạng định nghĩa). (13/3)

–       Làm từ điển synonym-> mở rộng ra bằng cách thay đổi các từ trong relation/term1/term2 mà máy vẫn trả lời được. (17/3)

–       Mở rộng pattern ra thành dạng câu hỏi khác (Dạng như thế nào (How) – chỉ ra các bước, dạng câu hỏi lựa chọn, dạng so sánh, dạng điều kiện…) (28/3) Phần này là phần khó, vì phải xác định theo dạng câu hỏi, chứ ko như phần trước là chỉ trả lời ở đúng 1 dạng pattern và xác định các thành phần trong pattern đó.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s