Báo cáo công việc ngày 24.12

Hiện tại, hệ thống đã đáp ứng được các câu hỏi:

– Hỏi có điều kiện (có thuộc tính A hoặc không có thuộc tính A)

– Hỏi về subclasses (liệt kê)

– Hỏi về individuals (liệt kê)

– Hỏi về thuộc tính (object A có những thuộc tính gì)

Về phần “Hỏi có điều kiện”, đoạn code ví dụ sau (chạy trên Pizza ontology) sẽ trả về các loại Pizza mà có topping là HamTopping:


Set<OWLDescription> descrCollection = new HashSet<OWLDescription>();
OWLDataFactory dataFactory = man.getOWLDataFactory();
OWLObjectPropertyExpression prop =
dataFactory.getOWLObjectProperty(URI.create(ont.getURI().toString() + "#" + "hasTopping"));
OWLDescription topping =
dataFactory.getOWLClass(URI.create(ont.getURI().toString() + "#" + "HamTopping"));
OWLDescription toppingDesc =
dataFactory.getOWLObjectSomeRestriction(prop, topping);
OWLDescription wantedDesc =
man.getOWLDataFactory().getOWLObjectIntersectionOf(descrCollection);
try {
System.out.println(reasoner.getSubClasses(toppingDesc));
System.out.println("topping Desc: "+ toppingDesc);
} catch (Exception ex) {
System.out.println(ex.getMessage());
}

Và dùng Reasoner của FaCT++ phiên bản 1.4.0

Kết quả trả về như sau:

Với loại câu hỏi có điều kiện là “K có thuộc tính A” thì ta dùng lệnh getOWLObjectComplementOf(restriction) để phủ định lại cái “Có thuộc tính A”:


OWLDescription restriction = manager.getOWLDataFactory().getOWLObjectSomeRestriction(prop,excludeTopping); // has_topping some topping_A
OWLObjectComplementOf neg = manager.getOWLDataFactory().getOWLObjectComplementOf(restriction); // not (has_topping some topping_A)

Về phần add thuộc tính, ở Pizza.owl có 1 vài vấn đề về mâu thuẫn trong ontology (về disjoint), sẽ nghiên cứu sau. Tạm thời pending issue này. Output trả lại là inconsistent ontology từ Reasoner. Tuy nhiên nếu ko phải là add individual mà là add classes thì lại không có vấn đề gì.

To do list cho  2 tuần tiếp theo:

– Sửa lỗi Inconsistent Ontology

– Hoàn thành Ontology về phòng ban của trường và info cán bộ CNV nhà trường.

– Hỏi – đáp cơ bản (hoàn thiện hơn phần phân tích câu hỏi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s