Truy xuất dữ liệu từ file .owl sử dụng OWL API

OWL API là một framework khác cũng dùng để truy xuất dữ liệu từ file .owl và các file Ontology-based nói chung.

Để truy xuất các classes dưới một Restriction property, ta có đoạn mã sau (sử dụng Java):


for (OWLSubClassAxiom ax : ont.getSubClassAxiomsForLHS(margheritaPizza)) { OWLDescription superCls=null;

try {
 superCls = ax.getSuperClass();
 superCls.accept(restrictionVisitor);
 OWLObjectSomeRestriction someValuesFrom = (OWLObjectSomeRestriction) superCls;
 OWLDescription filler = someValuesFrom.getFiller();
 System.out.println(" " + filler);

} catch (Exception e) {
 try{
 OWLObjectAllRestriction allValuesFrom = (OWLObjectAllRestriction) superCls;
 OWLDescription filler = allValuesFrom.getFiller();
 System.out.println(" " + filler);
 }catch(Exception ex)
 {
 // System.out.println(ex.getMessage());
 }

 }
 }

Lệnh getFiller() sẽ trả về cho ta toàn bộ các classes có trong các object của restriction property.

Kết quả trên Netbean(ví dụ tìm cho loại Pizza có tên là Cajun):

 

So sánh với CSDL có sẵn trên Protege Ontology 3.4.7:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s