Hướng đi cho bài toán chat tự động (P2)

Dưới đây là mô hình test hệ thống Ontology trên Protégé Frame.
Mục đích: Tạo 1 trình chay dựa trên domain có sẵn (ở đây là newspaper và các terms liên quan). Sau đó dùng java để chạy query cho nó, cái chính là xem sức mạnh và matching đến đâu.

image

Các bước:
– Dùng SPARQL Query để select toàn bộ subject (gồm classes và sub-classes) và properties, lưu lại (trên phần xử lý của Java).
– Dùng bộ tách từ khóa (cho câu hỏi đầu vào). So sánh (matching) với đống classes và sub-classes trên (Bộ test này đã check trên prototype, có thể sẽ phải thay lại thuật toán khác).
– Bước kiểm tra: Nếu trùng cả 2: Dùng SPARQL Query để select có điều kiện, rút ra Instances của nó.
Nếu ko trùng cả 2: Thông báo lại là ko có câu trả lời tương ứng.
Nếu trùng 1 trong 2: Lưu vào bảng tạm, xử lý sau, thông báo cho ng dùng, ví dụ là bạn hỏi ý A có cái B ko, thì thông báo lại là A ko có B mà chỉ có C (Hoặc nếu hỏi cái X có Y ko, thì thông báo Y nằm trong Z chứ ko nằm trong X).
– In ra câu trả lời.

**Lưu ý: Đây mới chỉ là phần test dựa trên câu hỏi. Phần xử lý văn bản sẽ tính sau.
**Phần so sánh để chủ động vì mình chưa hiểu rõ Ontology nó hoạt động ntn, bản chất sợ k giống SQL, nên vd select where gì gì đó sẽ lằng nhằng. Tốt nhất là lưu trên local và so sánh với nhau sẽ ok hơn.
**Các phần phải xem xét: Sau khi test, tìm hiểu cái Annotation của thằng Protege Ontology này. Download Sesame Server.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s