Small report 4.10

–       VnTokenizer: Đã xong

–       VnTagger: Đã xong

–       Down và chạy thử VnChunker

–       Nghiên cứu GATE và JAPE

–       Làm bài về hg đi của bài toán chat tự động P2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s